Financieel management

BiSL framework - sturend niveau - Financieel management

Financieel management binnen BiSL heeft als doel het maken, onderhouden en bewaken van de informatievoorziening en de inzet van ICT-Middelen. In tegenstelling tot het proces Planning en Control bewaakt Financieel management deze punten vanuit financieel en bedrijfsmatig perspectief.

Financieel management bevindt zich in het BiSL framework op het sturende niveau is verantwoordelijk voor de kosten en baten kant van e informatievoorziening en de geautomatiseerde ICT ondersteuning binnen een organisatie. Om deze taak goed te kunnen vervullen zijn de business case, de marktconformiteit en het financieringsmodel van belang.

De business case bekijkt vanuit het functioneel beheer perspectief en dat van de ICT leverancier of de informatievoorziening en de geplande toevoegingen en wijzigingen hierop voldoende baten opleveren.

De marktconformiteit waarop wordt gelet of de informatievoorziening en de wijzigingen die hierop worden doorgevoerd wel realistisch zijn wat kosten betreft. Met andere woorden: Betalen we niet teveel voor wat we willen hebben?

De financiële sturingsvorm bepaald op welke manier er naar de gemaakte kosten voor de informatievoorziening wordt gekeken. Er kan gekeken worden wat de kosten zijn om de wijzigingen door te voeren in de informatievoorziening, maar er ook gekeken worden wat de interne kosten zijn wanneer de wijzigingen niet worden doorgevoerd.

Activiteiten
Binnen Financieel management worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Plannen: Plan opstellen met de kosten en de baten voor het draaiend houden van de informatievoorziening en voor het doorvoeren van wijzigingen. Hierbij worden ook de budgetten bepaald.
  • Controleren: Onderhandelen met de ICT-leverancier en het monitoren van de kosten.
  • Evalueren: Evaluatie van de gerealiseerde baten en contracten.

Resultaten vanuit Financieel management
Financieel management is binnen BiSL verantwoordelijk voor het opleveren van de volgende resultaten en producten:

  • Jaarplan informatievoorziening: Plan met daarin de budgettering voor de veranderingen en lopende activiteiten. Dit jaarplan vooral van belang voor Wijzigingenbeheer. Andere secties van dit jaarplan worden gevuld door Planning en Control, Behoeftemanagement en Contract Management.
  • Budgetten: Het reserveren van de nodige financiële middelen waarom de lopende activiteiten en de wijzigingen kunnen worden uitgevoerd.
  • Jaarplan functioneel beheer: Jaarplan waarin de budgetten worden opgenomen die nodig zijn voor de uitvoer van de functioneel beheer activiteiten.
  • Begrotingsoverzicht en factuuroverzicht: Overzicht met daarin de te verwachten ICT uitgaven en de daarbij behorende baten. Daarnaast ook een overzicht van de verstuurde facturen van ICT leveranciers zodat inzichtelijk is hoeveel kosten deze met zich meebrengen.
  • Evaluatie van kengetallen: Plan met daarin verbeterpunten voor de toekomst en aanbevelingen welke naar boven zijn gekomen tijdens de realisatie van de werkzaamheden op financieel vlak.